Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение
Субект по ЗЕУ Национална здравноосигурителна каса
Име на документа „Доставка, монтаж, поддържане и конфигуриране на комуникационно оборудване в НЗОК”
Дата на публикуване 22-11-2022
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 22-11-2022
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Целта е да се осигури изграждане на единна комуникационна среда, чрез доставка на ново комуникационно оборудване, защитна стена и софтуер за автоматично наблюдение на мрежата, с осигурена гаранционна поддръжка и удължаване на поддръжката на налично комуникационно оборудване в НЗОК.
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове
Показатели Внедрени сигурни технологии за обмен на данни: 100/100%
План за изпълнение:
935 Необходим финансов ресурс (общо) 916666.67
935 Описание Доставка, монтаж, конфигурация и пускане в експлоатация на 28 бр. маршрутизатори тип 1, 71 бр. – маршрутизатори тип 2 и 1 бр. защитна стена от следващо поколение (Next-Generation Firewall) и осигуряване на гаранционна хардуерна и софтуерна поддръжка.
Доставка и внедряване на софтуер за автоматично наблюдение на мрежата и осигуряване на гаранционната му поддръжка.
Удължаване на софтуерната и хардуерна поддръжка на 2 бр. опорни маршрутизатора ASR 1001-X и 2 бр. защитни стени ASA 5525-X.
935 Пореден номер Неприложимо.
935 Начин на изпълнение Открита процедура чрез възлагане.
935 Дейност 1. Доставка, монтаж, конфигурация и пускане в експлоатация на 28 бр. маршрутизатори тип 1, 71 бр. – маршрутизатори тип 2 и 1 бр. защитна стена от следващо поколение (Next-Generation Firewall) и осигуряване на гаранционна хардуерна и софтуерна поддръжка за срок от 36 /тридесет и шест/ месеца, считано от датата на пускане в експлоатация.
2. Доставка и внедряване на софтуер за автоматично наблюдение на мрежата и осигуряване на гаранционната му поддръжка за срок от 36 /тридесет и шест/ месеца, считано от датата на пускане в експлоатация.
3. Удължаване на софтуерната и хардуерна поддръжка на 2 бр. опорни маршрутизатора ASR 1001-X и 2 бр. защитни стени ASA 5525-X за съответните срокове.

935 Предмет на обществената поръчка
935 Дата на обявяване на процедурата
935 CPV кодове
Прикачени Технически спецификации: