Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение
Субект по ЗЕУ Агенция "Митници"
Име на документа Доставка на лицензи за поддръжка и права на ползване за софтуерни продукти и развитие на Технологичната архитектура на АМ“
Дата на публикуване 11-01-2023
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 11-11-2022
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Осигуряване на лицензи за информационните системи съответстващи на Институционална/Корпоративна архитектура на АМ;
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове
Показатели Друг: 60/80%
План за изпълнение:
874 Дейност 29 дейности, които поради ограничението на системата, са приложени в прикачен файл с пълното им наименование в раздел - Прикачени електронно подписани документи Различни от документите свързани с аргументацията на прогнозната стойност.
874 Необходим финансов ресурс (общо) 1.0111392E7
874 Описание Доставка на лицензи за поддръжка и права на ползване за софтуерни продукти и развитие на Технологичната архитектура на АМ“
874 Предмет на обществената поръчка Доставка на лицензи за поддръжка и права на ползване за софтуерни продукти и развитие на Технологичната архитектура на АМ“
874 Дата на обявяване на процедурата 07-10-2022
874 CPV кодове
874 Пореден номер 2
874 Начин на изпълнение по реда на ЗОП
Прикачени Технически спецификации: