Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение
Субект по ЗЕУ Комисия за финансов надзор
Име на документа Изграждане на Единна информационна система /ЕИС/ за нуждите на Комисията за финансов надзор
Дата на публикуване 29-11-2022
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 29-11-2022
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение •Подобряване на регулаторната и надзорна дейност на КФН чрез консолидиране на информационните потоци и процеси и изграждане на ЕИС;
•Осигуряване на автоматизиран обмен на данни от и към външни системи на национално и международно ниво;
•Подобряване на процеса по административно обслужване на гражданите и бизнеса.
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове
Показатели Функциониращи електронни ключови регистри и осигурен достъп на гражданите до тях: 0/18
Внедрени стандарти за управление на работните процеси в администрацията и предоставянето на електронни административни услуги: 0/252
План за изпълнение:
1068 Предмет на обществената поръчка
1068 Дата на обявяване на процедурата
1068 CPV кодове
1068 Необходим финансов ресурс (общо) 6178023.0
1068 Описание В рамките на дейността ще бъде извършено разработване и внедряване на ЕИС за осигуряване на необходимата автоматизация на бизнес процесите в КФН, създаване на възможност за преглед, проследяване, контрол, валидация и анализи на постъпващата и обработваната информация, както и автоматизиран трансфер на данни, включително от и към външни системи на национално и международно ниво. За обезпечаване на производителността, ефективността, сигурността и защита на данните на бъдещата ЕИС, предвижда използването на готови софтуерни продукти и лицензи за тях на трети страни. Ще бъдат осигурени лицензи за Оracle, VMware, Veeam и Qlik Sense продукти.Ще бъде създаден механизъм за прилагане на риск-базиран надзор.Ще бъдат подобрени и процесите по административно обслужване на гражданите и бизнеса чрез надграждане на 252 административни услуги, предоставяни от КФН, до ниво 3 и 4. Ще бъдат препроектирани, надградени и усъвършенствани минимум 18 публични регистри на КФН за предоставяне на информация на гражданите и бизнеса.
1068 Начин на изпълнение Дейността по разработване и внедряване на ЕИС ще бъде изпълнена чрез следните основни етапи, формиращи обхвата й: детайлен анализ на нуждите и бизнес процесите в ЕИС; системен анализ и проектиране на ЕИС; изграждане на ЕИС; миграция на данни и информация в ЕИС; тестване и приемане на изградената ЕИС; обучения на потребителите на ЕИС; внедряване; придобиването на правото на ползване (лицензи) на готови софтуерни продукти
Дейността ще бъде възложена за изпълнение на външни изпълнители.
1068 Пореден номер 1
1068 Дейност Изграждане на Единна информационна система (ЕИС) за нуждите на Комисията за финансов надзор
Прикачени Технически спецификации: