Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение
Субект по ЗЕУ Комисия за финансов надзор
Име на документа Изграждане на мобилно приложение SmartFSC - Мобилно приложение на КФН
Дата на публикуване 29-11-2022
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 29-11-2022
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Целта на дейността е да популяризира дейността на КФН, да допринесе за подобряване на комуникацията с граждани и ПНЛ, посредством гъвкав метод за бърз и лесен достъп на потребителите на продукти и услуги в небанковия финансов сектор, лесен достъп до онлайн форми за подаване на сигнали, заявления, жалби и др. и не на последно място повишаване на имиджа на институцията
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове
Показатели Друг: 1/1
План за изпълнение:
1048 Предмет на обществената поръчка
1048 Дата на обявяване на процедурата
1048 CPV кодове
1048 Необходим финансов ресурс (общо)
1048 Описание Систематизиране и детайлизиране на изискванията
1048 Пореден номер 1
1048 Начин на изпълнение Следва да бъдат детайлизирани, дефинирани и систематизирани всички изисквания към мобилното приложение, както и да бъде представена окончателната му функционална архитектурата и оразмерена експлоатационната среда.
1048 Дейност Систематизиране и детайлизиране на изискванията
1049 Предмет на обществената поръчка
1049 Дата на обявяване на процедурата
1049 CPV кодове
1049 Необходим финансов ресурс (общо)
1049 Описание Разработване на мобилното приложение
1049 Пореден номер 2
1049 Начин на изпълнение Следва да бъде разработено мобилното приложение, съгласно изискванията на Техническата спецификация на Възложителя и приетата на Етап 1 техническа спецификация. Разработеното мобилно приложение се предоставя за преглед, тестове и становище от Възложителя
1049 Дейност Разработване на мобилното приложение
1050 Необходим финансов ресурс (общо)
1050 Описание Внедряване на разработеното и прието мобилно приложение в експлоатационната среда на КФН и инсталирано мобилно приложение посредством стандартните дистрибуционни канали Apple App Store, Google Play Store
1050 Пореден номер 3
1050 Начин на изпълнение Изпълнителят следва да внедри в условията на осигурената от Възложителя експлоатационна среда (това включва инсталиране, конфигуриране и настройка на програмните компоненти) и да инсталира посредством стандартните дистрибуционни канали Apple App Store, Google Play Store.
1050 Дейност Внедряване
1050 Предмет на обществената поръчка
1050 Дата на обявяване на процедурата
1050 CPV кодове
1051 Предмет на обществената поръчка
1051 Дата на обявяване на процедурата
1051 CPV кодове
1051 Необходим финансов ресурс (общо)
1051 Описание Провеждане на обучения и разработка на документация
1051 Пореден номер 4
1051 Начин на изпълнение Изпълнителят следва да организира и проведе обучение на избрани служители на Възложителя, които ще са отговорни за администриране и обслужване на разработеното и внедрено мобилно приложение. Преди провеждане на обучението, Изпълнителят трябва да разработи и предостави документация с информация за всички направени специфични настройки на мобилното приложение и експлоатационната среда, както и подробно описание за администриране и експлоатация на мобилното приложение.
1051 Дейност Обучение
1052 Предмет на обществената поръчка
1052 Дата на обявяване на процедурата
1052 CPV кодове
1052 Необходим финансов ресурс (общо)
1052 Описание Осъществено съпровождане и подкрепа на потребителите на приложението относно ефективното използване и правилното функциониране на софтуерния продук
1052 Пореден номер 5
1052 Начин на изпълнение Трябва да бъде осъществено съпровождане и подкрепа на потребителите на приложението относно ефективното използване и правилното функциониране на софтуерния продукт. Срокът за съпровождане и подкрепа е 1 (един) месец, считано от датата на публикуването на мобилното приложение в дистрибуторските канали и проведено обучение
1052 Дейност Съпровождане и подкрепа
Прикачени Технически спецификации: