Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение
Субект по ЗЕУ Национална здравноосигурителна каса
Име на документа „Осигуряване на техническа поддръжка на Система за електронен обмен на социално-осигурителна информация на НЗОК“
Дата на публикуване 29-11-2022
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 29-11-2022
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение С цел нормалното функциониране на Системата за електронен обмен на социално-осигурителна информация на НЗОК е необходимо да се продължи извънгаранционната ѝ техническата поддръжка. За минимални изисквания при поддръжката на системата следва да бъдат взети предвид бизнес процесите за обмен на информация между компетентните институции на национално ниво, изискванията на ниво ЕС и специфичните изисквания, произтичащи от потребностите и наличните информационни ресурси в отделните институции.
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове
Показатели Внедрени сигурни технологии за обмен на данни: 0/1
План за изпълнение:
1063 Необходим финансов ресурс (общо) 72000.0
1063 Описание В НЗОК е инсталирана точка за достъп и е внедрена Система за електронен обмен на социално-осигурителна информация, част от Информационната система на Европейския съюз за електронен обмен на социално осигурителна информация – EESSI.
EESSI представлява информационна система, с помощта на която органите за социална сигурност в Европа обменят информация по-бързо и по-сигурно, съгласно изискванията на регламентите на ЕС за координация на системите за социална сигурност. За минимални изисквания при поддръжката на системата следва да бъдат взети предвид бизнес процесите за обмен на информация между компетентните институции на национално ниво, изискванията на ниво ЕС и специфичните изисквания, произтичащи от потребностите и наличните информационни ресурси в отделните институции.
1063 Пореден номер Неприложимо
1063 Начин на изпълнение Начинът на изпълнение е чрез открита процедура.
1063 Дейност Продължаване на извънгаранционната техническата поддръжка на EESSI
1063 Предмет на обществената поръчка
1063 Дата на обявяване на процедурата
1063 CPV кодове
Прикачени Технически спецификации: