Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение
Субект по ЗЕУ Национална здравноосигурителна каса
Име на документа Доставка, инсталация и гаранционна поддръжка на 6 (шест) броя непрекъсваеми захранващи устройства (UPS) за нуждите на Националната здравноосигурителна каса
Дата на публикуване 29-11-2022
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 29-11-2022
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Целта е да се осигури захранване с електрически ток в случай, че има неизправност в електрическата мрежа в случай на внезапно отпадане на напрежението поради авария.
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове
Показатели Друг: 0/6
План за изпълнение:
1036 Описание Предметът на проекта е „Доставка, инсталация и гаранционна поддръжка на 6 (шест) броя непрекъсваеми захранващи устройства (UPS) за нуждите на Националната здравноосигурителна каса“. Устройствата следва да се доставят в 4 Районни здравноосигурителни каси (РЗОК) в градовете Бургас, Видин, Плевен и Пловдив, на адреси посочени в Техническите изисквания и указания за офериране. Подробно описание на характеристиките и изискванията към доставката на устройствата е представено в Техническите изисквания и спецификации.
1036 Дейност Доставка, инсталация и гаранционна поддръжка.
1036 Предмет на обществената поръчка
1036 Дата на обявяване на процедурата
1036 CPV кодове
1036 Необходим финансов ресурс (общо) 30000.0
1036 Пореден номер Неприложимо.
1036 Начин на изпълнение Събиране на оферти с обява.
Прикачени Технически спецификации: