Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение
Субект по ЗЕУ Национална здравноосигурителна каса
Име на документа Осигуряване на достъп до интернет за нуждите на НЗОК и изграждане и поддържане на виртуална частна мрежа между 28 РЗОК, 71 офиса, ЦУ на НЗОК и Основен център за данни на НЗОК“
Дата на публикуване 01-12-2022
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 01-12-2022
Допълнителни данни:
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове
Цел/и на проектното предложение Целта е изграждане на единна комуникационна среда и предоставянето на гарантиран достъп до Интернет, която следва да осигури:
-Информационна свързаност на всички структурни единици на НЗОК;
-Възможност всички структурни единици на НЗОК да работят в единна мрежа;
-Възможност за подразделенията/структурите на НЗОК да имат достъп до общ сървърен ресурс и софтуерни приложения;
-Възможност за лесна промяна на параметри на услугите - скалируемост;
-Гъвкавост на структурата – възможност за бързо разширяване обхвата на мрежата чрез включване на нови подразделения/структури и преместване на съществуващи такива на НЗОК;
-Комуникация в реално време между офисите и подразделенията на НЗОК;
-Единна среда за пренос на данни за всички съществуващи и бъдещи подразделения/структури и услуги на НЗОК.
Показатели Друг: 0/1
План за изпълнение:
1087 Предмет на обществената поръчка
1087 Дата на обявяване на процедурата
1087 CPV кодове
1087 Описание Осигуряване на информационна свързаност между всички подразделения/структури на НЗОК на територията на страната, независимо от тяхното разположение и ще предостави гарантиран достъп до Интернет в НЗОК.
Изграждането на единна комуникационна среда и предоставянето на гарантиран достъп до Интернет следва да осигури:
Информационна свързаност на всички структурни единици на НЗОК;
Възможност всички структурни единици на НЗОК да работят в единна мрежа;
Възможност за подразделенията/структурите на НЗОК да имат достъп до общ сървърен ресурс и софтуерни приложения;
Възможност за лесна промяна на параметри на услугите - скалируемост;
Гъвкавост на структурата – възможност за бързо разширяване обхвата на мрежата чрез включване на нови подразделения/структури и преместване на съществуващи такива на НЗОК;
Комуникация в реално време между офисите и подразделенията на НЗОК;
Единна среда за пренос на данни за всички съществуващи и бъдещи подразделения/структури и услуги на НЗОК.
1087 Необходим финансов ресурс (общо) 200000.0
1087 Пореден номер Неприложимо.
1087 Начин на изпълнение Възлагане чрез открита процедура.
1087 Дейност Осигуряване на достъп до интернет за нуждите на НЗОК и изграждане и поддържане на виртуална частна мрежа
Прикачени Технически спецификации: