Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение
Субект по ЗЕУ Национална здравноосигурителна каса
Име на документа „Техническа поддръжка на програмен продукт за документооборот „Архимед“ в ЦУ на НЗОК и 28-те РЗОК“
Дата на публикуване 02-12-2022
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 01-12-2022
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Програмният продукт "Архимед" е предназначен за изграждане на електронен архив, управление на документи и работни процеси и е разработен, като интегриран софтуер – част от интегрираната информационна система на НЗОК. Продуктът е инсталиран и работи в системата на НЗОК - ЦУ на НЗОК и 28-те РЗОК, по договор с „Давид холдинг” АД, което е носител на авторските права върху него. От 2001 година до момента програмния продукт функционира в НЗОК, като техническата му поддръжка се извършва от носителя на авторските права върху него „Давид холдинг” АД по силата на сключвани договори след проведени процедури на договаряне по реда на ЗОП, които се провеждат ежегодно. На 17.12.2022 г. изтича срока на едногодишния договора за поддръжка на програмния продукт, поради което е необходимо осигуряване на поддръжката му за нов едногодишен период.
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове
Показатели Друг: 1/1
План за изпълнение:
1102 Пореден номер
1102 Начин на изпълнение Услуги по поддържане на софтуерен продукт
1102 Дейност „Техническа поддръжка на програмен продукт за документооборот „Архимед“ в ЦУ на НЗОК и 28-те РЗОК“
1102 Предмет на обществената поръчка
1102 Дата на обявяване на процедурата
1102 CPV кодове
1102 Необходим финансов ресурс (общо) 65750.0
1102 Описание В предмета на поръчката се включва поддръжка в актуално състояние и в техническа и функционална изправност на програмния продукт за управление на документооборота „Архимед”, инсталиран и работещ в ЦУ на НЗОК и 28-те РЗОК, със следните модули:
1. Archimed eProcess
2. Archimed eProcess.Net
3. Archimed On-line Services
4. Archimed Work Flow
5. Archimed СЕОС
6. Archimed ССЕВ
Прикачени Технически спецификации: