Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение В изпълнение
Субект по ЗЕУ Национален статистически институт
Име на документа „Предоставяне на комплексна услуга за осигуряване на среда за разпечатване, размножаване и сканиране за нуждите на Националния статистически институт“
Дата на публикуване 22-03-2023
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 02-12-2022
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Основната цел на настоящата обществена поръчка е предоставяне на Националния статистически институт (НСИ) комплексна услуга за осигуряване на среда за печат, размножаване и сканиране чрез решение, включващо предоставяне на оборудване, сервизното му обслужване, ремонт, консумативи и резервни части за целия срок на договора, наблюдение и контрол на изпълнението на услугата и отчетност.Реализацията на проектното предложение ще гарантира стабилност и устойчивост, както и високо функционална и сигурна среда, обслужваща информационните системи на НСИ.
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове 10-00 Текущи разходи
Показатели Друг: 0/1
План за изпълнение:
1099 Предмет на обществената поръчка Предоставяне на комплексна услуга за осигуряване на среда за разпечатване, размножаване и сканиране за нуждите на Националния статистически институт
1099 Дата на обявяване на процедурата 02-12-2022
1099 CPV кодове 72513000-4 Услуги свързани с офис автоматизацията
1099 Необходим финансов ресурс (общо) 220000.0
1099 Описание В рамките на договора, участникът, избран за Изпълнител, следва да извърши всички дейности и услуги, част от обхвата на процедурата, съгласно изискванията, обективирани по-долу в настоящата Техническа спецификация.
За обезпечаване на комплексната услуга за осигуряване на среда за печат, размножаване и сканиране за нуждите на НСИ, е необходимо да се предоставят за ползване за срока на договора хардуерни устройства, по тип и параметри и в количества описани в техническа спецификация за обществена поръчка.
1099 Пореден номер 1
1099 Начин на изпълнение Обществена поръчка
1099 Дейност „Предоставяне на комплексна услуга за осигуряване на среда за разпечатване, размножаване и сканиране за нуждите на Националния статистически институт“
Прикачени Технически спецификации: