Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение
Субект по ЗЕУ Национална здравноосигурителна каса
Име на документа Удължаване на гаранционната поддръжка от производителя на комплекс от сървъри и сториджи, на които в НЗОК е инсталирана Системата за обмен на социалноосигурителна информация (EESSI)
Дата на публикуване 05-12-2022
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 02-12-2022
Допълнителни данни:
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове
Цел/и на проектното предложение Целта е осигуряване на гаранционна поддръжка на внедреното оборудване.
Показатели Внедрени сигурни технологии за обмен на данни: 100/100%
План за изпълнение:
1044 Предмет на обществената поръчка
1044 Дата на обявяване на процедурата
1044 CPV кодове
1044 Необходим финансов ресурс (общо) 29930.0
1044 Описание Удължаване на гаранционната поддръжка от производителя на комплекс от сървъри и сториджи: сървър Dell PowerEdge R940 и дисков масив DellEMC Storage SCv3020 Drive Storage Array, на които в НЗОК е инсталирана Системата за обмен на социалноосигурителна информация (EESSI)
1044 Пореден номер Неприложимо.
1044 Начин на изпълнение Начина на изпълнение е чрез директно възлагане.
1044 Дейност Осигуряване на извънгаранционна поддръжка.
Прикачени Технически спецификации: