Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение
Субект по ЗЕУ Агенция за ядрено регулиране
Име на документа Следгаранционна поддръжка на система "Електронен регистър за отчет и контрол на ИЙЛ в Република България"
Дата на публикуване 07-02-2023
Дата на утвърждаване от ДАЕУ
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Следгаранционна поддръжка на система "Електронен регистър за отчет и контрол на ИЙЛ в Република България"
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове
Показатели Функциониращи електронни ключови регистри и осигурен достъп на гражданите до тях: 1/1
План за изпълнение:
1054 Необходим финансов ресурс (общо) 84000.0
1054 Описание Следгаранционна поддръжка на система "Електронен регистър за отчет и контрол на ИЙЛ в Република България"
1054 Пореден номер 00382-2022-001
1054 Начин на изпълнение Оказване на услуги по следгаранционна поддръжка на система "Електронен регистър за отчет и контрол на ИЙЛ в Република България"
1054 Дейност Следгаранционна поддръжка на система "Електронен регистър за отчет и контрол на ИЙЛ в Република България"
1054 Предмет на обществената поръчка
1054 Дата на обявяване на процедурата
1054 CPV кодове
Прикачени Технически спецификации: