Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение
Субект по ЗЕУ Министерство на културата
Име на документа Извършване на абонаментна техническа поддръжка на система за „Управление на човешки ресурси”.
Дата на публикуване 13-12-2022
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 12-12-2022
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Основна цел на проекта е да осигури обезпечаването на техническата поддръжка на информационната система за управление на човешките ресурси.
Дружеството ,,Булсистемс-БГ“ ЕООД притежава изключителни права, вкл. права на интелектуална собственост върху софтуерния продукт.
АИС за управление на човешките ресурси е инсталирана съгласно сключен договор от 2005 година.
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове
Показатели Внедрени стандарти за управление на работните процеси в администрацията и предоставянето на електронни административни услуги: 1/1
План за изпълнение:
1076 Предмет на обществената поръчка
1076 Дата на обявяване на процедурата
1076 CPV кодове
1076 Необходим финансов ресурс (общо) 69999.0
1076 Описание Абонаментната поддръжка на софтуера и базата данни обхваща и актуализиране на софтуера с нови версии при промяна в нормативната база
1076 Пореден номер 1
1076 Начин на изпълнение Абонаментната техническа поддръжка на системата се извършва чрез телефонни консултации или на място в сградата на Министерството на културата.
1076 Дейност Абонаментна техническа поддръжка на информационната система за „Управление на човешките ресурси“
Прикачени Технически спецификации: