Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение
Субект по ЗЕУ Министерство на културата
Име на документа Доставка, пускане в експлоатация и конфигуриране на 2 (два) броя NAS сървърни устройства за съхранение на информация (дискови масиви), окомплектовани с общо 12 (дванадесет) броя дискове за нуждите на Министерство на културата
Дата на публикуване 13-12-2022
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 12-12-2022
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Съхраняване на служебна информация, като: споделени файлове; архив (бекъп) на споделените файлове; виртуални машини и резервни копия на тях; пощенски сървър и резервни копия на него; уеб страницата на министерството и услуги като „Активна директория“, отговарящи за управлението на акаунти на служителите.
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове
Показатели Друг: 0/1
План за изпълнение:
984 Предмет на обществената поръчка
984 Описание Необходимост от закупуване на сторидж сървъри, имащи за цел съхраняване на служебна информация, като: споделени файлове; архив (бекъп) на споделените файлове; виртуални машини и резервни копия на тях; пощенски сървър и резервни копия на него; уеб страницата на министерството и услуги като „Активна директория“, отговарящи за управлението на акаунти на служителите.
984 Пореден номер Неприложимо
984 Начин на изпълнение Доставката включва пускане в експлоатация и конфигуриране на 2 (два) броя NAS сървърни устройства за съхранение на информация (дискови масиви), окомплектовани с общо 12 (дванадесет) броя дискове за нуждите на Министерство на културата.
984 Дейност Доставка на 2 (два) броя NAS сървърни устройства за съхранение на информация (дискови масиви) и доставка на 12 (дванадесет) броя дискове за нуждите на Министерство на културата.
984 Дата на обявяване на процедурата
984 CPV кодове
984 Необходим финансов ресурс (общо) 30000.0
Прикачени Технически спецификации: