Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение
Субект по ЗЕУ Комисия за финансов надзор
Име на документа Извънгаранционна техническа и продуктова поддръжка на автоматизирана информационна система за електронен документооборот (АИСЕД, Автоматизирана информационна система (АИС) „е-Документооборот” или системата)
Дата на публикуване 13-12-2022
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 13-12-2022
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Осигуряване на нормалното функциониране на автоматизирана информационна система за електронен документооборот
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове
Показатели Друг: 1/1
План за изпълнение:
1154 Предмет на обществената поръчка
1154 Дата на обявяване на процедурата
1154 CPV кодове
1154 Необходим финансов ресурс (общо)
1154 Описание
1154 Пореден номер 1
1154 Начин на изпълнение Техническа поддръжка
1154 Дейност Дейности по осъществяване на системно обслужване на софтуерния продукт, извършване на диагностика и разрешаване на регистриран проблем с цел осигуряване на правилното функциониране, високо квалифицирана помощ при администриране на системата, включително при възстановяване на системата и данните при евентуален срив, системно наблюдение на базата данни, както и нейното администриране,
Прикачени Технически спецификации: