Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение
Субект по ЗЕУ Комисия за финансов надзор
Име на документа Абонаментна техническа поддръжка на внедрена конфигурация от модули и функционалности на системата за управление на човешките ресурси „HeRMeS“ и направените специфични настройки в нея за нуждите на Комисията за финансов надзор.
Дата на публикуване 29-12-2022
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 29-12-2022
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Осигуряване на нормалното функциониране на системата за управление на човешките ресурси „HeRMeS“
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове
Показатели Друг: 1/1
План за изпълнение:
1220 Предмет на обществената поръчка
1220 Дата на обявяване на процедурата
1220 CPV кодове
1220 Необходим финансов ресурс (общо)
1220 Описание
Абонаментната техническа поддръжка включва следните модули на HeRMeS:
базов пакет („Структури”, „Персонал“ „Отсъствия”);
Self-Service „Информация за служители“;
Self-Service „Информация за мен“;
Self-Service „Болнични“;
Self-Service „Заявки за вътрешни услуги“;
Self-Service ”Отпуски;
Интеграция с Пропускна система;
Self-Service „Работа извън офиса“;
Self-Service „Информация за служители“;
Модул Възнаграждения и плащания;
Self-Service „Фиш“;
Модул Подбор;
Модул Обучение;
Модул Анализи и отчети;
Базов дизайнер;
Интеграционна функционалност с облачно подписване на Борика;
Облачен електронен подпис през Self-Service.


1220 Пореден номер
1220 Начин на изпълнение Сключване на договор
1220 Дейност Осигуряване на техническа поддръжка
Прикачени Технически спецификации: