Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение В изпълнение
Субект по ЗЕУ Министерство на труда и социалната политика
Име на документа ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНА, ПЕРИФЕРНА ТЕХНИКА И КОПИРНА ХАРТИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2014-2020“
Дата на публикуване 03-01-2023
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 30-12-2022
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Обезпечаване безпроблемната ежедневна работа на служителите на Агенция за качество на социалните услуги и на работещите в изградените по Проект BG05M9OP001-3.002 „Центрове за заетост и социално подпомагане““ /ЦЗСП/ 76 центъра за заетост и социално подпомагане, на територията на цялата страна.
Чрез ЦЗСП се подобрява координацията и взаимодействието между Агенция за социално подпомагане (АСП) и Агенция по заетостта (АЗ) чрез осъществяване на съвместно комплексно обслужване на гражданите от уязвими групи и индивидуализиране на услугите. Центрове предоставят консултиране, ориентиране и информиране с цел улесняване достъпа на безработни лица и хора, получаващи социални помощи, до заетост и възможности за социално включване чрез по-активни услуги за намаляване периода на социално подпомагане. Чрез реализирането на операцията се постига по-бърза и ефективна обработка на документите и получаване на информация, както и по-качествено обслужване на гражданите и бизнеса.
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове
Показатели Друг: 0/310
План за изпълнение:
1198 Описание При изпълнение на дейността е планирано закупуване на 310 (триста и десет) претносими компютъра и 76 (седемдесет и шест) мултифункционални устройства за нуждите на проект BG05M90PO001-3.002 „Центрове за заетост и социално подпомагане“, както и 10 (десет) мултифункционални устройства за нуждите на проект BG05M9ОP001-3.021-0001 „За по-добро качество и ефективност на социалните услуги в България” (за обезпхечаване на служителите на Агенция за качество на социалните услуги).
1198 Необходим финансов ресурс (общо) 1092000.0
1198 Предмет на обществената поръчка „Доставка на компютърна, периферна техника и копирна хартия за нуждите на проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“, Обособена позиция 1
1198 Дата на обявяване на процедурата 19-12-2022
1198 CPV кодове 30200000-1 Компютърно оборудване и принадлежности
1198 Пореден номер Неприложимо
1198 Начин на изпълнение Дейностите по доставката ще бъдат предмет на обществена поръчка и ще се възлагат по реда на Закона за обществените поръчки.
1198 Дейност Доставка на компютърна и периферна техника.
1207 Предмет на обществената поръчка „Доставка на компютърна, периферна техника и копирна хартия за нуждите на проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“ , Обособена позиция 2
1207 Дата на обявяване на процедурата 19-12-2022
1207 CPV кодове
1207 Необходим финансов ресурс (общо) 108000.0
1207 Дейност „Доставка на копирна хартия“ възложителят ще закупи 10 000 (десет хиляди) броя пакета копирна хартия за нуждите на проект BG05M90PO001-3.002 „Центрове за заетост и социално подпомагане“
1207 Описание Доставка на 10 000 (десет хиляди) броя пакета копирна хартия за нуждите на проект BG05M90PO001-3.002 „Центрове за заетост и социално подпомагане“, 76 броя.
1207 Пореден номер Неприложимо
1207 Начин на изпълнение Дейностите по доставката ще бъдат предмет на обществена поръчка и ще се възлагат по реда на Закона за обществените поръчки.
Прикачени Технически спецификации:
TS_ObosobenaPozocia_1.docx Изтегли