Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение Успешно приключил
Субект по ЗЕУ Национален статистически институт
Име на документа „Осигуряване на комуникационна свързаност IP VPN и достъп до Интернет за нуждите на НСИ“
Дата на публикуване 22-03-2023
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 22-12-2022
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Настоящата поръчка се провежда с цел осигуряване на Интернет достъп и напълно функционираща IP VPN мрежа, осигуряване безпроблемната работа по изграждане на свързаността между всички точки Интернет и IP VPN за нуждите на Националния статистически институт.

Подцел
Чрез реализацията на настоящата поръчка ще се осигури:
1) Ще гарантира стабилност, устойчивост, високо функционална и сигурна среда
2) Повишаване на ефективността и поддържане на ниски нива на рискове от прекъсване на работния процес на служителите.
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове 10-00 Текущи разходи
Показатели Друг: 0/1
План за изпълнение:
1192 Дейност „Осигуряване на комуникационна свързаност IP VPN и достъп до Интернет за нуждите на НСИ“
1192 Предмет на обществената поръчка Осигуряване на комуникационна свързаност - IP VPN, Интернет достъп и Протектиран Интернет достъп (DDoS защита) за нуждите на НСИ
1192 Дата на обявяване на процедурата 16-05-2022
1192 CPV кодове 72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP)
1192 Необходим финансов ресурс (общо) 82080.0
1192 Описание „Осигуряване на комуникационна свързаност IP VPN и достъп до Интернет за нуждите на НСИ“
Услугата следва да се предостави съгласно изброените спецификации:
1. Доставчикът на комуникационната свързаност следва да предостави на Възложителя Интернет достъп, напълно функционираща VPN мрежа и да осигури безпроблемната работа по изграждане на свързаността, между всички точки съгласно Списък 1- Интернет и Списък 2 - IP VPN, които са обект на настоящата поръчка.
2. Участникът трябва да отговаря за внедряването и пускането й в действие, пълната поддръжка на свързаността и всички аспекти на предоставяните услуги, като се задължава да отстранява възникнали проблеми според зададените по-долу гарантирани параметри на обслужването.
1192 Пореден номер 1
1192 Начин на изпълнение Възлагане с обществена поръчка. Уникален номер на поръчката: 00403-2021-0005, Предмет на ОП: „Осигуряване на комуникационна свързаност IP VPN и достъп до Интернет за нуждите на НСИ“
Прикачени Технически спецификации: