Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение В изпълнение
Субект по ЗЕУ Комисия за регулиране на съобщенията
Име на документа Актуализация на географски цифрови данни
Дата на публикуване 11-01-2023
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 06-01-2023
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Осигуряване на ефективно управление на радиочестотния спектър.
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове 10-00 Текущи разходи
Показатели Друг: 10000/10000
План за изпълнение:
1258 Предмет на обществената поръчка Актуализация на географски цифрови данни
1258 Дата на обявяване на процедурата
1258 CPV кодове 48221000-3 Софтуерни пакети за интернет навигация
1258 Необходим финансов ресурс (общо) 10000.0
1258 Описание
1258 Пореден номер
1258 Начин на изпълнение Дейността ще бъде възложена на външен изпълнител чрез директно възлагане, по реда на ЗОП.
1258 Дейност Чрез актуализация на цифровите данни от цифровата административна карта на Република България и използвнето на точни карти ще се постигне успешно радиочестотно планиране, когато е необходимо да се определи покритие по население, като се взема предвид актуалното разпределение на населението и административното деление на страната.
Прикачени Технически спецификации: