Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Велико Търново
Име на документа Разработване на Единна информационна точка за подобряване на информационния избор при ползване на социални услуги
Дата на публикуване 01-03-2023
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 09-01-2023
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение
Ускоряване на процеса по предоставяне и получаване на информация за разкритите и функциониращи социални услуги на територията на Община Велико Търново

Усъвършенстване на процеса по координация и обмен на информация между служители от общинска администрация, социални услуги и механизма "Лична помощ"
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове
Показатели Внедрени сигурни технологии за обмен на данни: 9065/9065
План за изпълнение:
1263 Предмет на обществената поръчка
1263 Дата на обявяване на процедурата
1263 CPV кодове
1263 Необходим финансов ресурс (общо) 9065.0
1263 Описание Разработване на единна информационна точка (уеб сайт), съгласно приложена към настоящето Проектно предложение Техническа спецификация за възлагане на дейността на външен изпълнител (фирма) по Закона за обществените поръчки. Информационната точка ще съдържа две обособени части.
1263 Пореден номер Дейност 6 от проект "Укрепване на общинския капацитет в Община Велико Търново", финансиран по ПРЧР 2021 - 2027
1263 Начин на изпълнение Дейността ще бъде изпълнена чрез възлагането ѝ на външен изпълнител (фирма) по Закона за обществените поръчки, съгласно приложената към настоящето Проектно предложение техническа спецификация
1263 Дейност Разработване на единна информационна точка (уеб сайт) за подобряване на информирания избор на лицата при ползване на социална услуга
Прикачени Технически спецификации: