Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение
Субект по ЗЕУ Национална здравноосигурителна каса
Име на документа "Удължаване на гаранционна техническа поддръжка от производителя на техника в НЗОК"
Дата на публикуване 10-01-2023
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 10-01-2023
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Целта е осигуряване на гаранционна поддръжка на внедреното оборудване.
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове
Показатели Внедрени сигурни технологии за обмен на данни: 100/100%
План за изпълнение:
1254 Предмет на обществената поръчка
1254 Дата на обявяване на процедурата
1254 CPV кодове
1254 Необходим финансов ресурс (общо) 650000.0
1254 Описание Удължаване на гаранционната поддръжка от производителя на сървърна и комуникационна техника в Основния център за данни на НЗОК.
1254 Пореден номер Неприложимо.
1254 Начин на изпълнение Открита процедура чрез възлагане.
1254 Дейност Осигуряване на гаранционна поддръжка.
Прикачени Технически спецификации: