Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение
Субект по ЗЕУ Министерство на образованието и науката
Име на документа Доставка, внедряване и интеграция на единен софтуер за счетоводна отчетност и контрол на организациите в структурата на Министерство на образованието и науката
Дата на публикуване 10-01-2023
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 16-11-2022
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Доставка, внедряване и интеграция на единен софтуер за счетоводна отчетност и контрол на организациите в структурата на Министерство на образованието и науката
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове
Показатели Друг: 1/1
План за изпълнение:
929 Начин на изпълнение Мястото за извършване на услугите е на територията на цялата страна.
- Срокове за изпълнение на дейностите. Участниците трябва да изготвят график, в който следва да се конкретизират сроковете за изпълнение на всяка дейност.
- Срока за предоставяне на правото за ползване на системата - до 30 дни от сключване на договора;
- Инсталация, общи и индивидуални настройки и миграция на данни - до 9 месеца от сключване на договора съгласно разработен график от изпълнителя;
- Провеждане на обучение и предоставяне на потребителско ръководство за работа до 12 месеца от подписване на договора;
- Изпълнителят подписва приемо-предавателен протокол по отделно с всеки разпоредител след предоставяне на услугите
- Окончателният приемо-предавателен протокол между страните следва да се подпише на база индивидуално представените протоколи след провеждане на обучение и предоставяне на потребителско ръководство за работа.
а и внедряване
929 Дейност Описаните цели се осъществяват с изпълнението на следните основни дейности, които формират обхвата на проект: „Доставка, внедряване и интеграция на единен счетоводен софтуер за отчетност и контрол на организациите в структурата на Министерство на образованието и науката“:
Дейност 1: Предоставяне на отстъпено право на ползване
Дейност 2: Икономическо проучване в структурата на Възложителя
Дейност 3: Инсталация и настройка на системата
Дейност 4: Миграция на данни и интеграция с външни информационни системи
Дейност 5: Провеждане на обучение и предоставяне на ръководство за работа
Дейност 6: Осигуряване на системна и софтуерна поддръжка за техническа и функционална работоспособност на системата
929 Предмет на обществената поръчка
929 Дата на обявяване на процедурата
929 CPV кодове 48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство
929 Необходим финансов ресурс (общо) 3824094.0
929 Описание неприложима
929 Пореден номер 5
Прикачени Технически спецификации: