Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение В изпълнение
Субект по ЗЕУ Национален статистически институт
Име на документа „Доставка и поддръжка на софтуерни лицензии за нуждите на Национален статистически институт“
Дата на публикуване 22-03-2023
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 06-01-2023
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Основна цел
Основната цел на настоящата обществена поръчка е продължаване на техническото обезпечаване, поддръжка на софтуерните системи на НСИ, както и тяхното надграждане, развитие. Реализацията та обществената поръчка гарантира стабилност и устойчивост, както и високо функционална виртуална среда обслужваща информационните системи на НСИ.


Подцели
Чрез реализацията на настоящата обществена поръчка следва да се осигури:
1. Лицензиране и абонамент за нови версии за следващите 3 години на сървърните операционни системи, върху които оперират всички приложни системи от виртуалната инфраструктура на НСИ.
2. Разширение на ефикасността и функционалността на наличната приложна среда чрез внедряване на инструменти за софтуерно балансиране на трафика.
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове 10-00 Текущи разходи
Показатели Друг: 0/1
План за изпълнение:
1237 Предмет на обществената поръчка "Доставка и поддръжка на софтуерни лицензии за нуждите на Национален статистически институт"
1237 Дата на обявяване на процедурата 13-04-2021
1237 CPV кодове 48621000-7 Софтуерни пакети, представляващи операционна система за централен компютър(мейнфрейм)
1237 Необходим финансов ресурс (общо) 431342.78
1237 Описание Доставка и поддръжка на софтуер - софтуерни пакети, представляващи операционна система за централен компютър.
1237 Пореден номер 1
1237 Начин на изпълнение Възлагане с обществена поръчка. Уникален номер на поръчката - 00403-2021-0006; Предмет на ОП - "Доставка и поддръжка на софтуерни лицензии за нуждите на Национален статистически институт"
1237 Дейност „Доставка и поддръжка на софтуерни лицензии за нуждите на Национален статистически институт“

Обхват на дейността
В рамките на договора, участникът, избран за Изпълнител, следва да достави и обнови лицензите за сървърни операционни системи, описани в текущо състояние в Техническата спецификация, както и да достави и внедри инструменти за софтуерно балансиране на трафика, инсталирани във виртуалната среда на Възложителя.
Прикачени Технически спецификации: