Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение
Субект по ЗЕУ Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
Име на документа „Доставка на мрежово оборудване за нуждите на КПКОНПИ“ с две обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка на защитни стени от ново поколение (NGFW) тип 1 и тип 2 и система за наблюдение и управление“ и Обособена позиция № 2 „Доставка на комутатори“
Дата на публикуване 10-01-2023
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 21-12-2022
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Подмяна на наличните в КПКОНПИ защитни стени и комутатори с цел повишаване на информационната сигурност и привеждане на комуникационното оборудване в съответствие с НМИМИС
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове
Показатели Приложени политики и процедури за мрежова и информационна сигурност: 250000/250000
План за изпълнение:
1117 Предмет на обществената поръчка Доставка на мрежово оборудване за нуждите наКПКОНПИ“ с две обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка на защитнистени от ново поколение (NGFW) тип 1 и тип 2 и система за наблюдение и управление“ и
Обособена позиция № 2 „Доставка на комутатори“
1117 Описание Подмяна на наличните в КПКОНПИ защитни стени и комутатори с ще повиши информационната сигурност, ще подобри защитата на комисията от злонамерени атаки и ще приведе защитните стени и комуникационното оборудване в съответствие с НМИМИС
1117 Пореден номер 1
1117 Начин на изпълнение Доставка и конфигурация на защитни стени от ново поколение (NGFW) тип 1 и тип 2 и система за наблюдение и управление“ и Доставка на комутатори“
1117 Дейност „Доставка на мрежово оборудване за нуждите на КПКОНПИ“ с две обособени позиции:
Обособена позиция № 1 „Доставка на защитни стени от ново поколение (NGFW) тип 1 и
тип 2 и система за наблюдение и управление“ и Обособена позиция № 2 „Доставка на
комутатори“
1117 Дата на обявяване на процедурата 08-11-2022
1117 CPV кодове 32420000-3 Мрежово оборудване
1117 Необходим финансов ресурс (общо) 250000.0
Прикачени Технически спецификации:
Приложение_№_1_Техническа_спецификация.pdf