Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение Успешно приключил
Субект по ЗЕУ Национален статистически институт
Име на документа Развитие на Информационна система „Демография“ чрез миграция на платформата и добавяне на нови функционалности
Дата на публикуване 22-03-2023
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 21-12-2022
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Проектът е насочен към осигуряване на ефективно функциониране, информационна сигурност, подобряване бързодействието, надеждността и актуалността на съществуващата система, както и към задоволяване на нарастващите нужди от информация. Това може да бъде постигнато в резултат от развитието на системата чрез използване на съвременни ИТ решения, надграждане на наличните и добавяне на нови функционалности, като се вземат предвид настъпилите и предстоящите промени в Европейското законодателство и изискванията на Европейската комисия.
Постигането на общата цел ще бъде реализирано чрез следните специфични цели, съответстващи на планираните по проекта дейности: Специфична цел 1: Миграция на платформата на ИСД, чрез използването на съвременни високотехнологични ИТ решения без загуби на данни и с гарантирано качество; Специфична цел 2: Подобряване на съществуващите в ИСД функционалности и добавяне на нови; Специфична цел 3: Интегриране на ИСД с други ИС в НСИ; Специфична цел 4: Гаранционна поддръжка на ИСД за срок от 36.
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове 53-00 Капиталови разходи Софтуер
Показатели Друг: 0/1
План за изпълнение:
1181 Предмет на обществената поръчка Развитие на Информационна система „Демография“ чрез миграция на платформата и добавяне на нови функционалности
1181 Дата на обявяване на процедурата 18-05-2021
1181 CPV кодове 72262000-9 Услуги по разработване на софтуер
1181 Необходим финансов ресурс (общо) 662676.0
1181 Описание Развитие на Информационна система „Демография“ чрез миграция на платформата и добавяне на нови функционалности
Проектът е насочен към осигуряване на ефективно функциониране, информационна сигурност, подобряване бързодействието, надеждността и актуалността на съществуващата система, както и към задоволяване на нарастващите нужди от информация. Това може да бъде постигнато в резултат от развитието на системата чрез използване на съвременни ИТ решения, надграждане на наличните и добавяне на нови функционалности, като се вземат предвид настъпилите и предстоящите промени в Европейското законодателство и изискванията на Европейската комисия.
1181 Пореден номер 1
1181 Начин на изпълнение Възлагане с обществена поръчка.
1181 Дейност Развитие на Информационна система „Демография“ чрез миграция на платформата и добавяне на нови функционалности
Прикачени Технически спецификации: