Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение В изпълнение
Субект по ЗЕУ Национален статистически институт
Име на документа „Разработване и внедряване на ИС „Статистически бизнес регистър (СБР)“
Дата на публикуване 22-03-2023
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 23-12-2022
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Разработена, въведена в експлоатация и реално функционираща информационна система „Статистически бизнес регистър“.
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове 53-00 Капиталови разходи Софтуер
Показатели Друг: 0/1
План за изпълнение:
1168 Предмет на обществената поръчка „Разработване и внедряване на ИС „Статистически бизнес регистър (СБР)“
1168 Дата на обявяване на процедурата 07-07-2021
1168 CPV кодове 72262000-9 Услуги по разработване на софтуер
1168 Необходим финансов ресурс (общо) 981240.0
1168 Описание Проектът е насочен към разработване на комплексен програмен продукт, включващ статистически бизнес регистър, средства за неговото създаване и поддържане, както и набор от взаимосвързани програми, осигуряващи пълноценното и ефективно решаване на проблемите, свързани с организирането и провеждането на статистическите наблюдения и обработката на резултатите от тях.
1168 Пореден номер 1
1168 Начин на изпълнение Възлагане с обществена поръчка.
1168 Дейност „Разработване и внедряване на ИС „Статистически бизнес регистър (СБР)“
Прикачени Технически спецификации: