Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение Успешно приключил
Субект по ЗЕУ Национален статистически институт
Име на документа Развитие на Информационна система „Статистически класификации“ чрез миграция на платформата и добавяне на нови функционалности
Дата на публикуване 22-03-2023
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 13-12-2022
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Проектът е насочен към изграждане на модерна ИССК с нов потребителски интерфейс, насочен към осигуряване на ефективно функциониране, информационна сигурност, бързодействие, надеждност и актуалност на информацията за статистическите класификации, номенклатури и преходни таблици с цел задоволяване на нарастващите нужди на вътрешните и външните потребители. Това може да бъде постигнато чрез развитие на системата посредством съвременни ИТ решения, добавяне на нови функционалности, като се вземат предвид настъпилите и предстоящите промени в европейското законодателство.
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове 53-00 Капиталови разходи Софтуер
Показатели Друг: 0/1
План за изпълнение:
1161 Предмет на обществената поръчка Развитие на Информационна система „Статистически класификации“ чрез миграция на платформата и добавяне на нови функционалности
1161 Дата на обявяване на процедурата 17-08-2021
1161 CPV кодове 72262000-9 Услуги по разработване на софтуер
1161 Необходим финансов ресурс (общо)
1161 Описание Информационна система
1161 Пореден номер 1
1161 Начин на изпълнение Възлагане с обществена поръчка.
1161 Дейност Развитие на Информационна система „Статистически класификации“ чрез миграция на платформата и добавяне на нови функционалности
Прикачени Технически спецификации:
TZ.pdf