Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение
Субект по ЗЕУ Агенция по вписванията
Име на документа Усъвършенстване на информационната система на РИОС
Дата на публикуване 10-01-2023
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 12-12-2022
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Привеждане на информационната система на РИОС в съответствие със съвременните технологии и добри практики и изискванията на ЗЕУ. Осъвременяване на софтуера на информационната система, включително начините на електронно подписване чрез използване на съвременни технологии, поддържани от производителя. Оптимизиране на съществуващи служебни справки и реализиране на нови във връзка с текущите нужди на Агенция по вписванията, надграждане на съществуващи и реализиране на нови функционалности свързани с улесняване работата на потребителите на системата, подобряване качеството на данните в РИОС. Изграждане на интеграции с външни информационни системи.
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове
Показатели Функциониращи електронни ключови регистри и осигурен достъп на гражданите до тях: 100/100%
План за изпълнение:
1127 Предмет на обществената поръчка
1127 Дата на обявяване на процедурата
1127 CPV кодове
1127 Необходим финансов ресурс (общо) 475000.0
1127 Описание
1127 Пореден номер 1
1127 Начин на изпълнение След одобряване на проектната идея ще бъде възложена заявка към системния интегратор, неразделна част от която ще бъде техническата спецификация в съответствие с чл. 38 от НОИИСРЕАУ на базата на образец съгласно приложение № 1 от НОИИСРЕАУ. Целта на проекта е привеждане на информационната система за на Имотен регистър в съответствие с ЗЕУ.
1127 Дейност При реализирането на проекта се осъществяват и изпълненяват следните основни дейности:
Дейност 1: Осъвременяване на старите технологични платформи и привеждане на информационната система в съответствие със ЗЕУ;
Дейност 2: Изграждане на интеграция с ЕПЗЕУ;
Дейност 3: Изграждане на интеграция с НБД „Население“ на ГРАО.
Прикачени Технически спецификации: