Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение
Субект по ЗЕУ Агенция по вписванията
Име на документа Надграждане на информационната система на ТРЮЛНЦ в съответствие с промени в европейското законодателство по отношение на техническите спецификации и процедури за системата за взаимно свързване на регистрите BRIS 3
Дата на публикуване 10-01-2023
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 18-08-2022
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Привеждане в съответствие на ИС на ТРРЮЛНЦ в съответствие с последна актуална версия на Техническите спецификации за BRIS на ЕК за изграждане на оперативна съвместимост за обмен на данни между търговските регистри на държавите-членки, в изпълнение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1042 на Kомисията от 18 юни 2021 година за определяне на правила за прилагането на Директива (ЕС) 2017/1132 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на техническите спецификации и процедури за системата за взаимно свързване на регистрите и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/2244 на Комисията;
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове
Показатели Внедрени сигурни технологии за обмен на данни: 100/100%
План за изпълнение:
714 Предмет на обществената поръчка
714 Дата на обявяване на процедурата
714 CPV кодове
714 Необходим финансов ресурс (общо) 410000.0
714 Описание
714 Пореден номер
714 Начин на изпълнение Техническата спецификация ще бъде разработена в съответствие с чл. 38 от НОИИСРЕАУ на базата на образец съгласно приложение № 1 от НОИИСРЕАУ.
Целта на проекта ще бъде изпълнена чрез надграждане на Информационната система на ТРРЮЛНЦ в съответствие с промени в европейското законодателство по отношение на техническите спецификации и процедури за системата за взаимно свързване на регистрите BRIS, версия 3.
Техническата реализация на обмена на данни между ИС на ТРРЮЛНЦ, в частност включената в състава й Интеграционна компонента и ЕЦП, ще се изпълни съгласно последната официално разпространена от ЕК актуална версия на Техническите спецификации за BRIS към датата на сключване на договор, предоставена на Изпълнителя.
Последната актуална версия на Техническите спецификации, предоставени от Европейската комисия, се изисква заради стабилност на версията, която се реализира от всички държави-членки в даден момент от изпълнение на проекта.
714 Дейност Надграждане на Информационната система на ТРЮЛНЦ в съответствие с промени в европейското законодателство по отношение на техническите спецификации и процедури за системата за взаимно свързване на регистрите BRIS, версия 3.
Прикачени Технически спецификации: