Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение
Субект по ЗЕУ Агенция по вписванията
Име на документа Надграждане на Имотен регистър в съответствие със ЗЕУ
Дата на публикуване 10-01-2023
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 02-12-2022
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Проектът е насочен към привеждане на информационната система за на Имотен регистър в съответствие с ЗЕУ.
Постигането на общата цел ще бъде реализирано чрез следните специфични цели, съответстващи на планираните по проекта дейности:
Дейност 1: Осъвременяване на приложния софтуер ИС на ИР в съответствие с изискванията на ЗЕУ
Дейност 2: Разработка на модул за прехвърляне на дигитализирани актове в структурата на ИС на ИР
Дейност 3: Разработка на модул за въвеждане на данни от дигитализирани азбучни указатели в ИС на ИР
Дейност 4: Разработване на модул за съдиите по вписвания
Дейност 5: Надграждане на приложен програмен интерфейс за интеграция с външни системи
Дейност 6: Изграждане на интеграция с Единен регистър на чужденците и изграждане на функционалност за извършване на справки за чуждестранни лица
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове
Показатели Функциониращи електронни ключови регистри и осигурен достъп на гражданите до тях: 100/100%
План за изпълнение:
1097 Дейност В рамките на ПП ще се осъществи изпълнението на следните основни дейности:
• Дейност 1: Осъвременяване на приложния софтуер ИС на ИР в съответствие с изискванията на ЗЕУ
• Дейност 2: Разработка на модул за прехвърляне на дигитализирани актове в структурата на ИС на ИР
• Дейност 3: Разработка на модул за въвеждане на данни от дигитализирани азбучни указатели в ИС на ИР
• Дейност 4: Разработване на модул за съдиите по вписвания
• Дейност 5: Надграждане на приложен програмен интерфейс за интеграция с външни системи
• Дейност 6: Изграждане на интеграция с Единен регистър на чужденците и изграждане на функционалност за извършване на справки за чуждестранни лица
1097 Предмет на обществената поръчка
1097 Дата на обявяване на процедурата
1097 CPV кодове
1097 Необходим финансов ресурс (общо) 2149500.0
1097 Описание
1097 Пореден номер
1097 Начин на изпълнение След одобряване на проектната идея ще бъде възложена заявка към системния интегратор, неразделна част от която ще бъде техническата спецификация в съответствие с чл. 38 от НОИИСРЕАУ на базата на образец съгласно приложение № 1 от НОИИСРЕАУ. Целта на проекта е привеждане на информационната система за на Имотен регистър в съответствие с ЗЕУ.
Прикачени Технически спецификации: