Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение
Субект по ЗЕУ Агенция за ядрено регулиране
Име на документа Осигуряване на хибридна облачна среда за работа на електронен регистър за отчет и контрол на източниците на йонизиращи лъчения
Дата на публикуване 10-01-2023
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 29-12-2022
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Настоящата поръчка има за цел осигуряването и поддържането за срок от 12 месеца от сключване на договора на хибридна облачна среда за работа на електронен регистър за отчет и контрол на източниците на йонизиращи лъчения, като се цели да бъдат осигурени:
Висока надеждност, защитеност и отказоустойчивост на работата на регистъра за отчет и контрол на източниците на йонизиращи лъчения за нуждите на АЯР;
Интернет достъп до регистъра за отчет и контрол на източниците на йонизиращи лъчения от мрежови атаки.
Защита на регистъра за отчет и контрол на източниците на йонизиращи лъчения от мрежови атаки.
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове
Показатели Друг: 0/0
План за изпълнение:
1233 Предмет на обществената поръчка
1233 Дата на обявяване на процедурата
1233 CPV кодове
1233 Необходим финансов ресурс (общо)
1233 Описание
1233 Пореден номер -
1233 Начин на изпълнение -
1233 Дейност Наемане на хардуерни ресурси в клауда.
Прикачени Технически спецификации: