Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение
Субект по ЗЕУ Народно събрание на Република България
Име на документа Поддръжка на Интегрираната информационна система на Народното събрание и уеб сайта на „Държавен вестник"
Дата на публикуване 11-01-2023
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 22-11-2022
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Безотказна работа на Интегрираната информационна система на Народното събрание (НС) и уеб сайта на „Държавен вестник“.
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове
Показатели Функциониращи електронни ключови регистри и осигурен достъп на гражданите до тях: 99/99%
План за изпълнение:
928 Описание Предметът на настоящата обществена поръчка е осигуряване на пълна поддръжка на Интегрираната информационна система на Народното събрание (НС) (с изключение на модул „Въпроси на ЕС“, който е надграден по проект № BG05SFOP001-2.013-0001: “Повишаване на ефективността при въвеждането на директивите и мерките по прилагането на актовете на Европейския съюз в българските закони“ и гаранционната му поддръжка е по договор ОП-055-02-81/15.09.2020 г. ) и уеб сайта на „Държавен вестник“.
928 Начин на изпълнение Чрез възлагане на обществена поръчка на избран изпълнител по реда на чл. 20, ал. 3 или ал. 7 от ЗОП - обява за събиране на оферти
928 Дейност Предметът на настоящата обществена поръчка е осигуряване на пълна поддръжка на Интегрираната информационна система на Народното събрание (НС) (с изключение на модул „Въпроси на ЕС“, който е надграден по проект № BG05SFOP001-2.013-0001: “Повишаване на ефективността при въвеждането на директивите и мерките по прилагането на актовете на Европейския съюз в българските закони“ и гаранционната му поддръжка е по договор ОП-055-02-81/15.09.2020 г. ) и уеб сайта на „Държавен вестник“.
928 Предмет на обществената поръчка
928 Дата на обявяване на процедурата
928 CPV кодове
928 Необходим финансов ресурс (общо) 35000.0
928 Пореден номер
Прикачени Технически спецификации: