Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение
Субект по ЗЕУ Министерство на туризма
Име на документа „Абонаментна (извънгаранционна) поддръжка на Единната система за туристическа информация (ЕСТИ)"
Дата на публикуване 11-01-2023
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 01-12-2022
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Абонаментна поддръжка на Единната система за туристическа информация
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове
Показатели Функциониращи електронни ключови регистри и осигурен достъп на гражданите до тях: 1/2
Внедрени сигурни технологии за обмен на данни: 1/2
План за изпълнение:
1098 Предмет на обществената поръчка
1098 Дата на обявяване на процедурата
1098 CPV кодове
1098 Необходим финансов ресурс (общо) 400000.0
1098 Описание
1098 Пореден номер
1098 Начин на изпълнение
1098 Дейност Абонаментна (извънгаранционна) поддръжка на Единната система за туристическа информация - ЕСТИ
Прикачени Технически спецификации: