Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение
Субект по ЗЕУ Министерство на туризма
Име на документа "Доставка на компютърна и периферна техника за нуждите на Министерство на туризма“ чрез вътрешен конкурентен избор, съгласно открита процедура за възлагане на централизирана обществена поръчка с предмет „Доставка и монтаж на компютри и периферни устройства за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации" от Централния орган за покупки в МФ (ЦОП на МФ), по обособена позиция № 1 "Доставка на компютърни конфигурации" , обособена позиция № 2 "Доставка на преносими компютри", обособена позиция № 3 „Доставка на мултифункционални устройства, принтери, скенери“, обособена позиция № 5 „Доставка на непрекъсваеми токозахранващи устройства“
Дата на публикуване 11-01-2023
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 21-12-2022
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Подмяна на остарели и амортизирани компютърни системи, периферия, мултифункционални устройства и принтери с нови, съвременни и високопроизводителни машини
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове
Показатели Друг: 80/80
План за изпълнение:
1218 Предмет на обществената поръчка
1218 Дата на обявяване на процедурата
1218 CPV кодове
1218 Необходим финансов ресурс (общо) 148480.0
1218 Описание Компютърни работни станции за работа с CAD/CAM и системи мултифункционални устройства, принтери и преносими компютри за нуждите на специализираните звена в МТ
1218 Пореден номер
1218 Начин на изпълнение Договори за доставка
1218 Дейност Доставка на компютърни работни станции по обособена позиция № 1 "Доставка на компютърни конфигурации", доставка на преносими компютри по обособена позиция № 2 "Доставка на преносими компютри", доставка на мултифункционални устройства, принтери, скенери по обособена позиция № 3, доставка на непрекъсваеми токозахранващи устройства по обособена позиция № 5 към централизирана обществена поръчка с предмет „Доставка и монтаж на компютри и периферни устройства за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации" от Централния орган за покупки в МФ (ЦОП на МФ).
Прикачени Технически спецификации: