Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение
Субект по ЗЕУ Министерство на труда и социалната политика
Име на документа Предоставяне на помощни средства за хората с трайни увреждания.
Дата на публикуване 14-03-2023
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 29-11-2022
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Общата цел на проекта е насочена към насърчаване на дейностите по осигуряване на лична мобилност и достъпност за хора с трайни увреждания за тяхното социално приобщаване, като се отчитат и специфичните им потребности.
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове
Показатели Друг: 0/3300
План за изпълнение:
1088 Описание
1088 Пореден номер П40 К11.И2
1088 Начин на изпълнение Всички дейности по проекта, свързани с осигуряване на помощни технически средства или спомагателни технологии ще бъдат предмет на обществена поръчка и ще се възлагат по реда на Закона за обществените поръчки. Помощните средства ще бъдат предоставяни на физически лица, съобразно заложени ред, условия, критерии и изисквания в разработена за целите на проекта Методика, утвърдена със заповед на министъра на труда и социалната политика.
1088 Дейност Предоставяне и финансиране на висококачествени и високотехнологични помощни технически средства за хора с трайни увреждания, в т.ч. компютърна конфигурация и/или преносим компютър с лицензиран софтуер; специализирани софтуерни програми; електронни технически средства за компенсация на сетивен дефицит, технически и медицински устройства, и други подобни спомагателни техники и технологии, съобразно специфичните нужди.
1088 Предмет на обществената поръчка
1088 Дата на обявяване на процедурата
1088 CPV кодове
1088 Необходим финансов ресурс (общо) 1.02075E7
1089 Предмет на обществената поръчка
1089 Дата на обявяване на процедурата
1089 CPV кодове
1089 Необходим финансов ресурс (общо) 1.2249E7
1089 Описание
1089 Дейност Предоставяне и финансиране на помощни средства за хора с трайни увреждания за създаване на достъпна среда (например: приспособление и съоръжения за адаптиране на моторно превозно средство, електростимулатори и други), свързана с мобилността и свободното им придвижване.
1089 Пореден номер П40 К11.И2
1089 Начин на изпълнение Всички дейности по проекта, свързани с осигуряване на помощни технически средства или спомагателни технологии ще бъдат предмет на обществена поръчка и ще се възлагат по реда на Закона за обществените поръчки. Помощните средства ще бъдат предоставяни на физически лица, съобразно заложени ред, условия, критерии и изисквания в разработена за целите на проекта Методика, утвърдена със заповед на министъра на труда и социалната политика.
1090 Начин на изпълнение Всички дейности по проекта, свързани с осигуряване на помощни технически средства или спомагателни технологии ще бъдат предмет на обществена поръчка и ще се възлагат по реда на Закона за обществените поръчки. Помощните средства ще бъдат предоставяни на физически лица, съобразно заложени ред, условия, критерии и изисквания в разработена за целите на проекта Методика, утвърдена със заповед на министъра на труда и социалната политика.
1090 Дейност Осигуряване на обучение на хора с увреждания, в т.ч.:
- осигуряване на обучение на хора с увреждания за ползване на спомагателни технологии;
- мотивационни обучения на хора с увреждания, ползватели на помощните технически средства и спомагателни технологии.
1090 Необходим финансов ресурс (общо) 622440.0
1090 Предмет на обществената поръчка
1090 Дата на обявяване на процедурата
1090 CPV кодове
1090 Описание
1090 Пореден номер П40 К11.И2
Прикачени Технически спецификации:
Позиция1ДоставкаБрайловиУстройства.docx Изтегли
Позиция2ДоставкаУстройстваИспецСофтуер.docx Изтегли