Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение В изпълнение
Субект по ЗЕУ Министерство на труда и социалната политика
Име на документа Развитие на социалната икономика.
Дата на публикуване 11-01-2023
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 23-12-2022
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Целта на Компонент 1 е развитие на регионален подход на политиката по социална и солидарна икономика и създаване на фокус-точки, с цел модернизиране на предприятията на социалната и солидарна икономика. Целта на Компонент 2 е изграждане на дигитална платформа. Тя представлява иновативен инструмент за модернизиране и дигитализиране на пазарните процеси и тяхното управление. Така ще се подобри видимостта, конкурентоспособността и устойчивостта на предприятията и субектите, опериращи в сферата на социалната и солидарна икономика.
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове
Показатели Друг: 0/1
План за изпълнение:
1139 Необходим финансов ресурс (общо) 303037.0
1139 Пореден номер П41 К11.И2
1139 Начин на изпълнение Всички дейности по проекта, ще бъдат предмет на обществена поръчка и ще се възлагат по реда на Закона за обществените поръчки.
1139 Предмет на обществената поръчка Предметът на настоящата поръчка е разделен на три обособени позиции, като с настоящата процедура се възлага Обособена позиция № 1 „Доставка на преносими компютри“ и Обособена позиция № 2 „Доставка на 3D принтери и 3D скенери“. Обособена позиция № 3 „Доставка на мултимедийни проектори и екрани, и мултифункционални устройства“ ще се възложи по реда на чл. 21, ал. 6 във вр. с чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП.
1139 Дата на обявяване на процедурата 12-10-2022
1139 CPV кодове
1139 Описание Неприложимо.
1139 Дейност Компонент 1; Дейност 1: Изграждане на фокус-точки: Закупуване на хардуерно оборудване за всяка фокус-точка (Регионален център). Закупуване на смартфони, СИМ карти с пренос/трафик на данни.
1140 Пореден номер П41 К11.И2
1140 Начин на изпълнение Дигитализация на процесите на работа; Закупуване и внедряване в работата на субектите от социалната и солидарна икономика на софтуерни и хардуерни решения, изкуствен интелект, оборудване с 3D-принтери, 3D-скенери и др.
1140 Дейност Компонент 1; Дейност 2: Обследване на нуждите и интеграция на решения за дигитализация и екологично въздействие на процесите на субектите на социалната и солидарна икономика;
1140 Описание Неприложимо.
1140 Предмет на обществената поръчка
1140 Дата на обявяване на процедурата
1140 CPV кодове
1140 Необходим финансов ресурс (общо) 9000000.0
1147 Описание Неприложимо.
1147 Предмет на обществената поръчка
1147 Дата на обявяване на процедурата 01-04-1900
1147 CPV кодове
1147 Необходим финансов ресурс (общо) 99495.0
1147 Пореден номер П41 К11.И2
1147 Начин на изпълнение Дейност 1 по Компонент 2, ще бъде предмет на обществена поръчка и ще се възлага по реда на Закона за обществените поръчки.
1147 Дейност Компонент 2; Дейност 1: Закупуване на хардуерно оборудване.
1148 Пореден номер П41 К11.И2
1148 Начин на изпълнение Дейност 2 по Компонент 2, ще бъде предмет на обществена поръчка и ще се възлага по реда на Закона за обществените поръчки. При изготвяне на ТС на дейност 2 компонент 2 ще се използва темплейта на приложение 1 чл. 38 от НОИИСРЕАУ. Ще бъдат изпълнени изискванията по чл.12 от НМИМИС, като още в процеса на разработка и внедряване на платформата ще бъде направен анализ и оценка на риска, с цел гарантиране на сигурност на информацията, мрежите и информационните системи.
1148 Дейност Компонент 2; Дейност 2 : Изграждане и внедряване на дигитална социално иновативна платформа.
1148 Предмет на обществената поръчка
1148 Дата на обявяване на процедурата
1148 CPV кодове
1148 Необходим финансов ресурс (общо) 1600000.0
1148 Описание ● Създаване на дигитална среда, която ще доведе до видимост на социалните предприятия и техните стоки и услуги, ще ги направи конкурентоспособни, общодостъпни, интересни и привлекателни;
● Осигуряване на възможност на бизнеса да се свързва директно със социалните предприятия, като в същото време ще може да се запознае със социалното въздействие, което оказват предприятията и с финансовото състояние на предприятието;
● Създаване на адаптивно-аналитичен софтуер, с възможност за самообучение, обработка и анализ на данни (изкуствен интелект), имащ потенциал, да генерира и обработи данни, които да позволят отчетливо и обективно оценяване както на секторните дефицити, така и на провежданата политика.
Прикачени Технически спецификации:
Позиция1ДоставкаЛаптопи.docx Изтегли
Позиция2Доставка3DПринтери3DСкенери.docx Изтегли