Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение В изпълнение
Субект по ЗЕУ Комисия за регулиране на съобщенията
Име на документа „Осигуряване на лицензи за цялостно решение (Endpoint Detection and Response) за защита на крайните точки в Комисията за регулиране на съобщенията”.
Дата на публикуване 11-01-2023
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 06-01-2023
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Целта е осигуряване на цялостна защита на част от крайните точки в КРС чрез въвеждане на решение от вида (Endpoint Detection and Response)
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове 10-00 Текущи разходи
Показатели Приложени политики и процедури за мрежова и информационна сигурност: 150/150
План за изпълнение:
1249 Предмет на обществената поръчка Осигуряване на лицензи за цялостно решение (Endpoint Detection and Response) за защита на крайните точки в Комисията за регулиране на съобщенията
1249 Дата на обявяване на процедурата
1249 CPV кодове 48517000-5 Софтуерни пакети за информационни технологии
1249 Необходим финансов ресурс (общо) 17400.0
1249 Описание Поръчката ще бъде проведена съгласно чл. 20, ал. 4 от Закона за обществените поръчки, т.е.чрез външно възлагане. Ще бъдат доставени и инсталирани 150 бр. лицензи за за цялостно решение (Endpoint Detection and Response) за защита на крайните точки в Комисията за регулиране на съобщенията.
1249 Пореден номер
1249 Начин на изпълнение Съгласно чл. 20, ал. 4 от Закона за обществените поръчки
1249 Дейност Осигуряване на 150 бр.лицензи за цялостно решение (Endpoint Detection and Response) за защита на крайните точки в Комисията за регулиране на съобщенията”.
Прикачени Технически спецификации: