Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение В изпълнение
Субект по ЗЕУ Комисия за регулиране на съобщенията
Име на документа Изработване и внедряване на автоматизирана система за инвентаризация на дълготрайни материални активи
Дата на публикуване 11-01-2023
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 09-01-2023
Допълнителни данни:
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове 53-00 Капиталови разходи Софтуер
Цел/и на проектното предложение Целта на проекта е да се въведе автоматизирана система за инвентаризация на дългротрайните материални активи, като бъде надграден счетоводния модул за дълготрайните материални активи.
Показатели Внедрени стандарти за управление на работните процеси в администрацията и предоставянето на електронни административни услуги: 7000/7000
План за изпълнение:
1246 Предмет на обществената поръчка Изработване и внедряване на автоматизирана система за инвентаризация на дълготрайни материални активи
1246 Дата на обявяване на процедурата
1246 CPV кодове 66600000-6 Услуги по управление на активи
1246 Необходим финансов ресурс (общо) 7000.0
1246 Описание
1246 Пореден номер
1246 Начин на изпълнение Съгласно чл. 20, ал.4 от ЗОП
1246 Дейност Разработване на софтуерно решение за печат и програмиране на баркод етикети;
Разработка на конвектор за данните на модул "Дълготрайни активи"
Доставка на четец за баркод етикети - 2 бр.;
Генериране на уникални баркодове за наличните дълготрайни активи с възможност за генериране на такива за всички активи, които ще бъдат регистрирани впоследствие;
Прикачени Технически спецификации: