Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение В изпълнение
Субект по ЗЕУ Комисия за регулиране на съобщенията
Име на документа Осигуряване на IXP точка за нуждите на механизма за измерване на качеството за достъп до интернет
Дата на публикуване 11-01-2023
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 09-01-2023
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Целта е да се осигури най-добрата IXP точка за нуждите на механизма за измерване на качеството за достъп до интернет
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове 10-00 Текущи разходи
Показатели Внедрени стандарти за управление на работните процеси в администрацията и предоставянето на електронни административни услуги: 36000/36000
План за изпълнение:
1245 Предмет на обществената поръчка Осигуряване на IXP точка за нуждите на механизма за измерване на качеството за достъп до интернет
1245 Дата на обявяване на процедурата
1245 CPV кодове 72260000-5 Услуги свързани със софтуерни продукти
1245 Необходим финансов ресурс (общо) 36000.0
1245 Описание
1245 Пореден номер
1245 Начин на изпълнение Поръчката е проведена, съгласно чл. 20, ал. 4 от Закона за обществените поръчки.
1245 Дейност Осигуряване на IXP точка за нуждите на механизма за измерване на качеството на достъп до интернет. Оборудването което използва КРС за механизма за измерване на качеството за достъп до интернет е разположено в 2 колокации във фирма "Бикс.БГ".
Прикачени Технически спецификации: