Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение В изпълнение
Субект по ЗЕУ Комисия за регулиране на съобщенията
Име на документа Осигуряване на WiFi свързаност за нуждите на КРС
Дата на публикуване 11-01-2023
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 10-01-2023
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Целта е да бъде осигурена и независима wifi свързаност за нуждите на КРС
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове 10-00 Текущи разходи
Показатели Друг: 6000/6000
План за изпълнение:
1242 Предмет на обществената поръчка Осигуряване на WiFi свързаност за нуждите на КРС
1242 Дата на обявяване на процедурата
1242 CPV кодове 72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP)
1242 Необходим финансов ресурс (общо) 12000.0
1242 Описание
1242 Пореден номер
1242 Начин на изпълнение Съгласно чл. 20, ал. 4 от Закона за обществените поръчки
1242 Дейност Осигуряване на WiFi свързаност за нуждите на КРС
Прикачени Технически спецификации: