Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение В изпълнение
Субект по ЗЕУ Комисия за регулиране на съобщенията
Име на документа Осигуряване на достъп до регулаторни информационни услуги от базата данни на информационната система Cullen International
Дата на публикуване 11-01-2023
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 30-12-2022
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Получаване на актуална информация и международни сравнения за телекомуникационния и пощенския сектор, необходима за изпълнение на регулаторните функции на КРС.
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове 10-00 Текущи разходи
Показатели Друг: 32000/32000
План за изпълнение:
1219 Предмет на обществената поръчка Осигуряване на достъп до регулаторни информационни услуги от базата данни на информационната система Cullen International
1219 Дата на обявяване на процедурата
1219 CPV кодове 72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ
1219 Необходим финансов ресурс (общо) 32000.0
1219 Пореден номер
1219 Начин на изпълнение Дейността ще бъде възложена на външен изпълнител чрез директно възлагане, по реда на ЗОП.
1219 Дейност Осигуряване на достъп до регулаторни информационни услуги от базата данни на информационната система Cullen International
1219 Описание На КРС ще бъде осигурен достъп до регулаторни информационни услуги от базата данни на Cullen International чрез определен брой продукти/услуги. Услугите/продуктите са следните:
1. Услуга „Телекомуникации – на ниво EС“;
2. Услуга „Телекомуникации – Западна Европа“;
3. Услуга „Телекомуникации – Централна и Източна Европа“;
4. Услуга „Спектър”;
5. Други допълнителни услуги- отговори по регулаторни запитвания.
Прикачени Технически спецификации: