Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение В изпълнение
Субект по ЗЕУ Комисия за регулиране на съобщенията
Име на документа „Осигуряване на абонаментна поддръжка на деловодната система на Комисията за регулиране на съобщенията“
Дата на публикуване 11-01-2023
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 23-12-2022
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Целта на проекта е осигуряване на лиценз и поддръжка на деловодната система в КРС
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове 10-00 Текущи разходи
Показатели Внедрени стандарти за управление на работните процеси в администрацията и предоставянето на електронни административни услуги: 20001/20001
План за изпълнение:
1215 Предмет на обществената поръчка Осигуряване на достъп до регулаторни информационни услуги от базата данни на информационната система Cullen International
1215 Дата на обявяване на процедурата
1215 CPV кодове 48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи
1215 Необходим финансов ресурс (общо) 20001.0
1215 Описание
1215 Пореден номер
1215 Начин на изпълнение
1215 Дейност „Осигуряване на абонаментна поддръжка на деловодната система на Комисията за регулиране на съобщенията“
Прикачени Технически спецификации: