Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение В изпълнение
Субект по ЗЕУ Комисия за регулиране на съобщенията
Име на документа „Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на автоматизирана лентова библиотека за нуждите на Комисия за регулиране на съобщенията“;
Дата на публикуване 11-01-2023
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 23-12-2022
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Целта на проекта е да се осигури автоматизирана лентова библиотека върху която да бъдат разположени архивите на информационните системи на КРС
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове 52-00 Капиталови разходи Хардуер
Показатели Внедрени сигурни технологии за обмен на данни: 36000/36000
План за изпълнение:
1213 Предмет на обществената поръчка „Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на автоматизирана лентова библиотека за нуждите на Комисия за регулиране на съобщенията“
1213 Дата на обявяване на процедурата
1213 CPV кодове 30238000-6 Оборудване за автоматизиране на работа на библиотека
1213 Необходим финансов ресурс (общо) 36000.0
1213 Описание
1213 Пореден номер
1213 Начин на изпълнение
1213 Дейност „Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на автоматизирана лентова библиотека за нуждите на Комисия за регулиране на съобщенията“
Прикачени Технически спецификации: