Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение В изпълнение
Субект по ЗЕУ Комисия за регулиране на съобщенията
Име на документа Доставка, инсталация и въвеждане на система за многофакторна автентикация.
Дата на публикуване 11-01-2023
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 23-12-2022
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Повишаване на мрежовата и информационната сигурност в КРС.
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове 10-00 Текущи разходи
Показатели Приложени политики и процедури за мрежова и информационна сигурност: 36000/36000
План за изпълнение:
1212 Начин на изпълнение Въвеждане в експлоатация на система за многофакторна автентикация и доставка на хардуерни тоукъни.
1212 Предмет на обществената поръчка
1212 Дата на обявяване на процедурата
1212 CPV кодове 72260000-5 Услуги свързани със софтуерни продукти
1212 Необходим финансов ресурс (общо) 36000.0
1212 Описание Въвеждане в експлоатация на система за многофакторна автентикация и доставка на хардуерни тоукъни.
1212 Пореден номер
1212 Дейност Доставка, инсталация и въвеждане на система за многофакторна автентикация.
Прикачени Технически спецификации: