Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение
Субект по ЗЕУ Агенция "Митници"
Име на документа „Развитие и въвеждане на Институционална архитектура на Агенция „Митници“ по отношение на проект „Изграждане на Система за управление на опашките върху Cloud архитектура.“
Дата на публикуване 11-01-2023
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 10-01-2023
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Проектът е насочен към продължаване на процеса по трансформиране на митническата администрация в цифрова администрация, чрез последващо развитие и въвеждане на Институционална архитектура на Агенция „Митници“ и реализиране на съюзните и национални функционални изисквания към БИМИС.
Проектът обхваща разработване на нова Система за управление на опашките.
Постигането на общата цел ще бъде реализирано чрез следните специфични цели, съответстващи на планираните по проекта дейности:
• Развитие на Институционалната архитектура на АМ върху Cloud архитектура по отношение на Система за управление на опашките
• Въвеждане на Институционалната архитектура на АМ върху Cloud архитектура по отношение на Система за управление на опашките.
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове
Показатели Внедрени сигурни технологии за обмен на данни: 70/85%
План за изпълнение:
1261 Предмет на обществената поръчка
1261 Дата на обявяване на процедурата
1261 CPV кодове
1261 Необходим финансов ресурс (общо) 3150000.0
1261 Описание Проектът ще изпълни мярка 4.3 по специфична цел IV „Развитие на БИМИС в областта на бизнес процеси по отношение на контрол на транспортни средства в реално време“ от Пътната карта към Секторна стратегия „е-Митници“ 2021-2027.

Проектът ще реализира следното:
• Развита Институционалната архитектура на Агенция „Митници“ по отношение на проект „Изграждане на Система за управление на опашките върху Cloud архитектура“, включваща следните отчетни резултати: Бизнес архитектура, Архитектура на данните, Архитектура на приложенията и Технологична архитектура.
• Въведена Институционалната архитектура на Агенция „Митници“ по отношение на Система за управление на опашките върху Cloud архитектура, чрез:
o Изграден и внедрен 1 бр. Система за управление на опашките с реализирани бизнес процеси и функционалните и нефункционални изисквания по отношение на Система за управление на опашките, както и разработени и внедрени функционалности в модула, идентифицирани в резултат на възникнали бизнес нужди;
1261 Пореден номер 31
1261 Начин на изпълнение 1.Провеждане на процедура за избор на външен изпълнител – изпълнява се от АМ.
2.Избиране на външен изпълнител и сключване на договор – изпълнява се от АМ.
3.Изпълнение на сключения договор с външния изпълнител, включващо:

- Развитие и въвеждане на Институционална архитектура на Агенция „Митници“ по отношение на проект „Изграждане на Система за управление на опашките върху Cloud архитектура“;
- Обучение на 175 служители на АМ (150 потребители, 5 системни администратори и 20 приложни администратори) за работа с реализираните функционалности по дейността.

Предвижда се обучението по дейността да се проведе в седем семинара – пет двудневни семинара за потребители, един двудневен семинар за системни администратори и един двудневен семинар за приложни администратори.

Изпълнителят ще осигури график, програма за обучения, учебни материали и лектори. Обучението ще се проведе в зали, осигурени от АМ.
1261 Дейност Основна дейност 1: „Развитие на Институционалната архитектура на Агенция „Митници“ по отношение на проект „Изграждане на Система за управление на опашките върху Cloud архитектура“;
Основна дейност 2: „Въвеждане на Институционалната архитектура на Агенция „Митници“ по отношение на проект „Изграждане на Система за управление на опашките върху Cloud архитектура“;
Основна дейност 3: Обучение на 175 служители на АМ (150 потребители, 5 системни администратори и 20 приложни администратори) за работа с реализираните функционалности по дейността.
Прикачени Технически спецификации: