Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение В изпълнение
Субект по ЗЕУ Комисия за регулиране на съобщенията
Име на документа „Доставка на мултифункционални машини за нуждите на Комисията за регулиране на съобщенията”
Дата на публикуване 11-01-2023
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 21-12-2022
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Целта на проекта е да се доствят мултифункционални машини, които ще се използват от служителите в КРС за изпълняване на служебните им анганжименти
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове 52-00 Капиталови разходи Хардуер
Показатели Внедрени стандарти за управление на работните процеси в администрацията и предоставянето на електронни административни услуги: 36000/36000
План за изпълнение:
1210 Предмет на обществената поръчка „Доставка на мултифункционални машини за нуждите на Комисията за регулиране на съобщенията”
1210 Дата на обявяване на процедурата
1210 CPV кодове 30000000-9 Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети
1210 Необходим финансов ресурс (общо) 36000.0
1210 Описание
1210 Пореден номер
1210 Начин на изпълнение
1210 Дейност „Доставка на мултифункционални машини за нуждите на Комисията за регулиране на съобщенията”
Прикачени Технически спецификации: