Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение
Субект по ЗЕУ Агенция "Митници"
Име на документа „Развитие и въвеждане на Институционална архитектура на АМ по отношение нa декларативните системи (МИСВ, МИСТ2, МАСИ) отразяващи изискванията на Националната среда за митническо обслужване на едно гише – обмен на сертификати” (фиш 1.13 EU Single Window environment for customs MASP-C) фаза 1 върху Cloud архитектура”
Дата на публикуване 06-03-2023
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 02-12-2022
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Постигането на общата цел ще бъде реализирано чрез следните специфични цели, съответстващи на планираните по проекта дейности:
• Развитие на Институционална архитектура на АМ по отношение на декларативните системи, отразяващи изискванията на Националната среда за митническо обслужване на едно гише – обмен на сертификати” (фиш 1.13 EU Single Window environment for customs MASP-C) фаза 1 върху Cloud архитектура;
• Въвеждане на Институционална архитектура на АМ по отношение на декларативните системи отразяващи изискванията на Националната среда за митническо обслужване на едно гише – обмен на сертификати” (фиш 1.13 EU Single Window environment for customs MASP-C) фаза 1 върху Cloud архитектура;
• Интеграция на декларативните системи с EU CSW-CERTEX (обмена на съобщения по EU CSW-CERTEX на ГД „Данъчно облагане и митнически съюз (DG TAXUD))


• Интеграция на декларативните системи с националното приложение за взаимовръзка с националните компетентни органи.
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове
Показатели Внедрени сигурни технологии за обмен на данни: 70/80%
План за изпълнение:
1095 Предмет на обществената поръчка Развитие и въвеждане на Институционална архитектура на АМ по отношение нa декларативните системи (МИСВ, МИСТ2, МАСИ), отразяващи изискванията на Националната среда за митническо обслужване на едно гише – обмен на сертификати” (фиш 1.13 EU Single Window environment for customs MASP-C) фаза 1 върху Cloud архитектура
1095 Дата на обявяване на процедурата 06-03-2023
1095 CPV кодове 72000000 Т услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка
1095 Необходим финансов ресурс (общо) 1478000.0
1095 Описание
Проектът ще изпълни мярка 8.1 по специфична цел VIII Специфична цел “Развитие на технологични платформи за електронно общуване с Българската митническа администрация“ от Пътната карта към Секторна стратегия „е-Митници“ 2021-2027.

Проектът ще реализира следното:
• Развита Институционална архитектура на АМ по отношение на декларативните системи отразяващи изискванията на Националната среда за митническо обслужване на едно гише – обмен на сертификати” (фиш 1.13 EU Single Window environment for customs MASP-C) фаза 1 върху Cloud архитектура, включваща следните отчетни резултати: Бизнес архитектура, Архитектура на данните, Архитектура на приложенията и Технологична архитектура.
• Въведена Институционална архитектура на АМ декларативните системи отразяващи изискванията на Националната среда за митническо обслужване на едно гише – обмен на сертификати” (фиш 1.13 EU Single Window environment for customs MASP-C) фаза 1 върху Cloud архитектура, чрез:
- Надградени и внедрени 3 бр. декларативни системи;
- Реали
1095 Начин на изпълнение 1.Провеждане на процедура за избор на външен изпълнител – изпълнява се от АМ.
2.Избиране на външен изпълнител и сключване на договор – изпълнява се от АМ.
3.Изпълнение на сключения договор с външния изпълнител, включващо:
- Развитие и въвеждане на Институционална архитектура на АМ по отношение на декларативните системи отразяващи изискванията на Националната среда за митническо обслужване на едно гише – обмен на сертификати” (фиш 1.13 EU Single Window environment for customs MASP-C) фаза 1 върху Cloud архитектура“;
- Обучение на 15 служители на АМ (10 потребители и 5 администратори) за работа с реализираните функционалности по дейността.

Предвижда се да организират и проведат обучения за 15 служители на Агенция „Митници” (10 потребители и 5 администратори).

Изпълнителят ще осигури график, програма за обучения, учебни материали и лектори. Обучението ще се проведе в зали, осигурени от АМ.
1095 Дейност Основна дейност 1: „Развитие на Институционална архитектура на АМ по отношение на декларативните системи отразяващи изискванията на Националната среда за митническо обслужване на едно гише – обмен на сертификати” (фиш 1.13 EU Single Window environment for customs MASP-C) фаза 1 върху Cloud архитектура“;
Основна дейност 2: „Въвеждане на Институционална архитектура на АМ по отношение на декларативните системи отразяващи изискванията на Националната среда за митническо обслужване на едно гише – обмен на сертификати” (фиш 1.13 EU Single Window environment for customs MASP-C) фаза 1 върху Cloud архитектура“;
Основна дейност 3: Обучение на 15 служители на АМ (10 потребители и 5 администратори) за работа с реализираните функционалности по дейността.
1095 Пореден номер 29
Прикачени Технически спецификации: