Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение
Субект по ЗЕУ Агенция "Митници"
Име на документа „ДОСТАВКА НА КОМУНИКАЦИОННО ОБOРУДВАНЕ“
Дата на публикуване 11-01-2023
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 11-11-2022
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Целта на проектното предложение с предмет „Доставка на комуникационно обoрудване“ е доставка и надграждане с комутатори и интерфейсни модули на компютърната мрежа на Агенция „Митници“.
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове
Показатели Внедрени сигурни технологии за обмен на данни: 70/80%
План за изпълнение:
876 Предмет на обществената поръчка
876 Дата на обявяване на процедурата
876 CPV кодове
876 Необходим финансов ресурс (общо) 500000.0
876 Описание Доставка и надграждане с комутатори и интерфейсни модули на компютърната мрежа на Агенция „Митници“
876 Пореден номер 3
876 Начин на изпълнение по реда на ЗОП
876 Дейност Доставка и надграждане с комутатори и интерфейсни модули на компютърната мрежа на Агенция „Митници“
Прикачени Технически спецификации: