Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение В изпълнение
Субект по ЗЕУ Комисия за регулиране на съобщенията
Име на документа „Осигуряване на извънгаранционна поддръжка на комуникационно оборудване и осигуряване на инженерна помощ за нуждите на КРС
Дата на публикуване 11-01-2023
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 30-12-2022
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Целта на проекта е да бъде осигурена извънгаранционна поддръжка на комуникационно оборудване и оказване на инженерна помощ за нуждите на КРС
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове 10-00 Текущи разходи
Показатели Приложени политики и процедури за мрежова и информационна сигурност: 20000/20000
План за изпълнение:
1209 Предмет на обществената поръчка „Осигуряване на извънгаранционна поддръжка на комуникационно оборудване и осигуряване на инженерна помощ за нуждите на КРС"
1209 Дата на обявяване на процедурата
1209 CPV кодове 50312300-8 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за компютърна мрежа
1209 Необходим финансов ресурс (общо) 20000.0
1209 Описание
1209 Пореден номер
1209 Начин на изпълнение
1209 Дейност „Осигуряване на извънгаранционна поддръжка на комуникационно оборудване и осигуряване на инженерна помощ за нуждите на КРС
Прикачени Технически спецификации: