Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение В изпълнение
Субект по ЗЕУ Комисия за регулиране на съобщенията
Име на документа Миграция на активна директория от Windows Server 2012 към Windows Server 2019
Дата на публикуване 11-01-2023
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 23-12-2022
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Извършване на миграция на активната директория от Windows Server 2012 към Windows Server 2019, реализация на Certificate Authority и WSUS, както и осигуряване на поддръжка за период от 12 месеца.
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове 10-00 Текущи разходи
Показатели Внедрени стандарти за управление на работните процеси в администрацията и предоставянето на електронни административни услуги: 36000/36000
План за изпълнение:
1208 Предмет на обществената поръчка Миграция на активна директория от Windows Server 2012 към Windows Server 2019
1208 Необходим финансов ресурс (общо) 36000.0
1208 Дейност Извършване на миграция на активната директория от Windows Server 2012 към Windows Server 2019, реализация на Certificate Authority и WSUS, както и осигуряване на поддръжка за период от 12 месеца.
1208 Дата на обявяване на процедурата
1208 CPV кодове 72510000-3 Услуги по управление, свързани с използване на компютри
1208 Описание
1208 Пореден номер
1208 Начин на изпълнение
Прикачени Технически спецификации: