Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение В изпълнение
Субект по ЗЕУ Комисия за регулиране на съобщенията
Име на документа „Осигуряване на лицензи за отдалечен достъп AnyConnect за нуждите на Комисията за регулиране на съобщенията“
Дата на публикуване 11-01-2023
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 23-12-2022
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Осигуряване на лицензи за отдалечен достъп AnyConnect
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове 10-00 Текущи разходи
Показатели Внедрени сигурни технологии за обмен на данни: 8000/8000
План за изпълнение:
1201 Предмет на обществената поръчка „Осигуряване на лицензи за отдалечен достъп AnyConnect за нуждите на Комисията за регулиране на съобщенията“
1201 Дата на обявяване на процедурата
1201 CPV кодове 48514000-4 Софтуерни пакети за отдалечен достъп
1201 Необходим финансов ресурс (общо) 8000.0
1201 Описание
1201 Пореден номер
1201 Начин на изпълнение
1201 Дейност Осигуряване на лицензи за отдалечен достъп AnyConnect
Прикачени Технически спецификации: